Křest, svatba, ...

Aktivity farnosti

Křest dětí
O křest žádají rodiče dítěte v místě svého bydliště alespoň jeden měsíc předem. Protože při křtu dítěte rodiče a kmotři slibují, že zajistí křesťanskou výchovu dítěte, mají rodiče během přípravy dát církvi záruky, že jsou ochotni a schopni tento závazek plnit (cca 4 setkání s duchovním). Nejsou-li dostatečné záruky, je třeba přípravu ještě prodloužit o důkladnější náboženské poučení rodičů. Termíny setkání podle individuální domluvy ve farní kanceláři. Viz. příprava na křest. Pro zájemce je tu možnost vyplnit formulář potvrzení o křtu a přes naši farnost jej doručit do farnosti dle vašeho výběru.

Křest dospělých
Setkání probíhají jednou za týden (září - červen). Příprava ke křtu dospělého trvá minimálně jeden rok. Společenství je otevřené a připravené kdykoli během školního roku zcela nezávazně přivítat mladé lidi hledající odpověď na základní náboženské otázky, zajímající se o texty Bible a toužící po uvedení do modlitby.

Náboženství
Výuka probíhá pouze v období školního roku (září - červen). Náboženství pro dospělé probíhá každý čtvrtek v 17:30 - 18:30 ve druhém patře ve Velkém sále. Možnost prohloubení náboženských vědomostí pro dospělé je bez omezení věku.

Náboženství pro děti probíhá v časovém rozmezí podle věku dítěte. Bližší informace sděluje následující tabulka.

                 1.-3. třída ZŠ

    4.-9. třída ZŠ

                společenství mládeže

                 15:00-15:50

    16:00-16:50

                17:00-19:00


První svaté přijímání
Pro děti se uskutečňuje příprava jednou za týden (leden - červen) ve druhém patře fary. Příprava navazuje na vyučování náboženství třetí třídy. 

Příprava pro dospělé probíhá většinou společně s dospělými připravujícími se na křest, tj. jednou za týden (září - červen) v druhém patře fary. Je i možnost individuální domluvy. Viz. otázky k prvnímu svatému přijímání.

 

 

 

Biřmování
Probíhá jednou týdně (září - květen). Minimální věk pro přijetí této svátosti je 14 let. Přípravu v Olomouci zajišťuje klášter dominikánů.

Příprava snoubenců
Trvá přibližně tři měsíce a minimální počet setkání je osm (4 x Centrum pro rodinu + 4 x kněz). Tato příprava probíhá zcela individuálně dle domluvy. O církevní sňatek žádají snoubenci ve farnosti ženicha nebo nevěsty. Podívejte se také na znalostní minimum pro snoubence a po jeho přečtení si vyzkoušejte své vědomosti na příkladu testu snoubenců.

Společenství - Oáza
Probíhá každý čtvrtek (září - červen) v druhém patře fary. Společenství pracuje v duchu Hnutí Světlo - Život, neboli Oáza. Jde o to žít skutečně to, v co věříme. Ideálem k tomu je jim Panna Maria.

http://spolco.webz.cz

Hnutí Světlo - život je hnutí katolické mládeže. Našim hlavním cílem je to, abychom se společně neustále přibližovali Bohu. Navzájem si pomáháme vést správný křesťanský život tak jak nás to učí církev - následovat Krista, kterého poznáváme v Písmu. Hnutí Světlo - Život (nebo též Oáza) vzniklo v Polsku. Obecně se dělí na menší celky - tzv. Střední Oázy. Hnutí Světlo - Život je orientováno na obnovu církve "zevnitř". Chceme žít svůj život podle Boží pravdy - Ježíše Krista a proto jej přijímáme do svého života jako Spasitele a Pána. Důležitým zdrojem poznání Boží pravdy je pro nás Písmo, Liturgie, společenství církve, vlastní rozum a svědomí. K přijetí pravdy však musí být člověk disponován Duchem svatým a vnitřní poslušností, jakou v největší míře ukázala Panna Maria. Proto přijímáme Pannu Marii jako vzor dokonalého křesťanského života, který spočívá v následování Krista, a snažíme se Ji napodobovat.

Hnutí usiluje o obnovu osobního vztahu k Bohu, skrze Ježíše Krista, dále o obnovu církve a nakonec i o obnovu světa a jeho kultury. Chce do světa vnést svobodu Evangelia. Tyto cíle nejlépe vyjadřují čtyři ideály:

1) Světlo - život
Řecky Fos - Dzoe) - ideál vnitřní harmonie. Harmonie mezi poznanou pravdou a vlastním životem. Jde o jednu vnitřní skutečnost popsanou současně slovy světlo, život. Česky a jednoduše řečeno - žít skutečně to, v co věříme. Toto můžeme dokázat jen s pomocí Ducha svatého, a proto se učíme správně mu naslouchat. Je to praktické prožívání EF 5,9-14 "Žijte tedy jako   děti světla...". Konkrétním ideálem je Panna Maria, celé nezasažená hříchem, která je vzorem jež se snažíme následovat - Lk 1,38 "Hle, jsem služebnice Páně, staň se mi podle tvého slova..."

2) Nový člověk
Ideál zralého člověka, který se neřídí svými sobeckými zájmy, ale nachází sebe v dávání sebe pro službu Bohu a bližnímu. Konkrétním ideálem je Ježíš, sluha Boží (Rhebet JHVH).

3) Nové společenství
Přijetím Ježíše jako životního mistra a přítele (Spasitele a Pána) se změní náš vztah k bližnímu a světu. Není třeba měnit mnoho věcí, ale stačí začít prožívat svou víru v malém společenství Kristových učedníků, kteří jsou současně přáteli. Toto společenství poskytne půdu pro další růst a zároveň se celé může realizovat ve službě ve větším společenství církve, ve farnosti. Konkrétním ideálem je společenství 12 apoštolů a první obec věřících- Sk 2, 42 " Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se."

4) Nová kultura
Je kultura života osvobozeného od všeho, co v člověku ničí fakt, že je Božím obrazem (závislost na nikotinu, alkoholu, drogách, sexu, a majetku), co je hříchem a připoutává ho k stvořeným věcem, jako by mu mohly nahradit Boha. Jde o život ve svobodě, ke které nás vysvobodil Kristus.

 

 

Web by Vojtěch Schubert, © 2005 - 2007