Římskokatolická farnost
svatého Mořice Olomouc

Biblický citát na dnešní den:

Ježíš řekl: „Buďte milosrdní…“ (Lk 6,36) www.vira.cz

Římskokatolická farnost svatého Mořice Olomouc

Svatomořický kostel, který plní roli hlavního městského chrámu a současně je sídlem probošta, se nachází uprostřed Olomouce, obklopený historickou zástavbou. Stavba samotná je jedním z nejvýznamnějších dokladů pozdně gotické architektury na Moravě, s nepřehlédnutelnou pozdně gotickou jižní věží z kamenných kvádrů a zvonicovou nástavbou. Varhany z roku 1745, podstatně rozšířené v letech 1959-71 na pětimanuálový nástroj, se řadí k největším varhanám v Evropě. Nepřekvapí tedy, že svatomořický kostel je i jedním z center hudebního života v Olomouci. Vítejte!

Historie kostela sv. Mořice

Ke kostelu svatého Mořice se váže dlouhá a zajímavá historie. Stavba kostela byla zahájena asi v druhé polovině 13. století od té doby prošel kostel mnoha etapami stavebního vývoje od pozdně románské panské svatyně, přes raně gotickou přestavbu, až po stavbu současného chrámu ukončenou na počátku 16. století.

Více informací v sekci Historie kostela.

Revitalizace kostela sv. Mořice v Olomouci

Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0005273


Investor: Římskokatolická farnost svatého Mořice Olomouc

Doba trvání:01/2015 – 12/2021
Operační program:   Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa:3 – Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
Specifický cíl:3.1 – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví
Investiční priorita:6c – Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví
Celkové výdaje:123 000 000 Kč
Dotace z IROP:116 850 000 Kč
Vlastní zdroje:6 150 000 Kč

Hlavními cíli projektu jsou stavební a restaurátorská obnova významné regionální dominanty - NKP kostela sv. Mořice v Olomouci, zpřístupnění jižní středověké věže kostela a restaurování největších varhan v ČR.

V rámci projektu bude realizována:

  1. stavební a restaurátorská obnova obvodového pláště a jižní věže, vybudování nového schodiště jižní věže
  2. zpřístupnění jižní středověké věže návštěvníkům
  3. vybudování nové návštěvnické expozice "Kostel sv. Mořice v Olomouci v průběhu věků"
  4. obnova celoevropsky unikátních varhan
  5. zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení
  6. rozšíření digitalizace NKP, včetně zpřístupnění digitálních výstupů široké veřejnosti

Revitalizaci podpořilo statutární město Olomouc.


PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY A ZPOVĚDI V KOSTELE SV. MOŘICE

Mše svaté

Po - So8:00 (v pátek spojena s následnou adorací)
Ne7:309:00 

Svaté zpovědi

Po - So7:30 - 7:55
navíc 9:00 - 11:00
Nevždy před mší svatou