Římskokatolická farnost
svatého Mořice Olomouc

Koncerty

Hudba u svatého Mořice

Svatomořický kostel je přirozeně jedním z center kulturního života v Olomouci, a to ať množstvím koncertů a dalších kulturních akcí, které se zde pořádají, tak i samotným faktem, že při farnosti sv. Mořice působí též chrámový sbor Chorus Mauritiensis a liturgii pravidelně doprovází též svatomořická schola. Pokud tedy máte rádi duchovní hudbu, u svatého Mořice budete jako doma.

Koncerty všeobecně

V této části vás chceme vtáhnout do koncertní atmosféry, která v tomto chrámu nabízí své nesmazatelné zážitky. Určitě ve vás nechceme vzbudit domnění, že je tento kostel pouze nevšední koncertní síní.

Nic nelze slevit ze skutečnosti, která je chrámu dána jeho posvátnem, kdy kostel je na prvním místě prostorem k slavení bohoslužeb, modlitbě, k přemýšlení, či jakékoli dobré meditaci, neboť chrám je místem Božího přebývání. Přestože chápeme kostel jako posvátný prostor, nelze jej předurčit pouze pro věřící a příslušníky církve. I ti, kdo se z různých důvodů k církvi nehlásí mají také duši schopnou se povznést k duchovním hodnotám nebo vnímat krásu vyjádřenou různými formami. Hudba je jedním z nejvíce motivujících uměleckých směrů a proto je náš chrám otevřený pro duchovní hudbu, především varhanní, která zde díky velkým historickým varhanám má své místo.

Koncerty realizované v našem chrámě musí splnit především následující podmínku. Skladby musí být duchovního obsahu v duchu Kristova evangelia a tradice církve.

Kdo může požádat o pořádaní koncertu?

 1. naše farnost, jedná se především o koncerty benefiční, charitativní aj.
 2. koncertní agentura, která:
  • se telefonicky spojí (kontakt) s farářem farnosti a dojedná se termín
  • vyplní žádost, kterou je možno na našich stránkách stáhnout, a doplní do ní i program s duchovními skladbami
  Po schválení programu Arcibiskupstvím bude sepsána smlouva o pronájmu prostor, varhan, aj.
  Cena za pronájem kostela a pronájem varhan dle domluvy (spotřeba energií, jiné podmínky).
  U všech koncertů platí, že interpreti mají potřebnou hudební kvalifikaci a koncertní praxi.
 3. jakákoli právnická nebo soukromá osoba při splnění předchozích podmínek (viz bod 2) (při příležitosti kongresů, podnikových oslav, jubilí, výročí svateb, aj.)

U varhanních koncertů je nutné vzít v úvahu použití jazykových rejstříků, které se na náklady pořadatele ladí před každým koncertem podle toho, jaký repertoár hraje, navrhne počet rejstříků k ladění, popřípadě se přímo varhaník domluví s varhanářskou firmou. Naladění všech 20 rejstříků zabere až 3 dny a cena ladění se pohybuje kolem 8 - 10 tisíc Kč. Nemůže-li si pořadatel dovolit celé naladění, domluví jen tolik, kolik je třeba pro daný koncert nebo se neladí žádné rejtříky..