Roman Catholic
Saint Maurice Parish Olomouc

Eucharist

Otázky k prvnímu svatému přijímání

 1. Kolik je bohů? Je jen jeden Bůh, ale ve třech osobách.
 2. Jak se nazývají tři božské osoby? Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch svatý (udělej kříž).
 3. Z čeho poznáme, že existuje Bůh?
      a) stvořil celý vesmír a celý svět
      b) stvořil lidi a dal jim rozum
      c) čteme o Bohu v Písmu svatém
 4. Co žádá Bůh od lidí? Aby dobře žili a plnili, co přikazuje.
 5. Co nám Bůh přikazuje? Máme žít podle přikázání desatera.
 6. Která jsou přikázání desatera?
      I. V jednoho Boha věřiti budeš.
      II. Nevezmeš jména Božího nadarmo.
      III. Pomni, abys den sváteční světil.
      IV. Cti otce svého i matku svou.
      V. Nezabiješ.
      VI. Nesesmilníš.
      VII. Nepokradeš.
      VIII. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému.
      IX. Nepožádáš manželky bližního svého.
      X. Aniž požádáš statku jeho.
 7. Čeho se dopustí ten, kdo neplní přikázání? Dopustí se hříchu.
 8. Co je to hřích? Hřích je neuposlechnutí toho, co Bůh přikazuje.
 9. Jaké jsou hříchy? Hříchy jsou lehké a těžké.
 10. Co je to těžký hřích? Je to vědomé a dobrovolné přestoupení desatera.
 11. Víš co je to svědomí? Svědomí je vnitřní hlas, daný nám Bohem, který nám říká, co je správné a co není.
 12. Kdo je to Ježíš Kristus? Je to Boží Syn, který se stal člověkem. Proto mu říkáme Bohočlověk.
 13. Co to znamená Bohočlověk? Ježíš je opravdový Bůh a skutečný člověk.
 14. Z čeho poznáme, že Ježíš byl Bohem? Konal zázraky, zvěstoval evangelium, odpouštěl hříchy a konečně vstal z mrtvých.
 15. Jak poznáme, že Ježíš byl člověkem? Žil jako všichni lidé, jedl, spal, pracoval, ale neměl žádný hřích.
 16. Kde se Ježíš narodil? Narodil se v Betlémě.
 17. Proč se Ježíš narodil? Aby nás vykoupil ze hříchů.
 18. Kdo je maminkou Pána Ježíše? Je to Panna Maria.
 19. Kdo je Otcem Pána Ježíše? Otcem je sám Bůh Otec, první božská osoba.
 20. Kdo je to svatý Josef? Je to pěstoun Pána Ježíše, který se o něj staral, dával mu jídlo, šaty a jiné potřebné věci.
 21. Jak nás Pán Ježíš vykoupil ze hříchů? Tím, že zemřel na kříži.
 22. Musel Pán Ježíš zemřít na kříži? Nemusel, ale zemřel dobrovolně.
 23. Co nám Ježíš svou smrtí zasloužil? Otevřel nám nebe.
 24. Co má každý člověk pokud žije? Člověk má tělo a duši.
 25. Proč máme duši? Abychom milovali Pána Boha, dostali se do nebe a žili věčně.
 26. Kdo se dostane do nebe? Jen ten, kdo žije v milosti posvěcující.
 27. Co je to milost posvěcující? Je to Boží dar naší duši.
 28. Kdo žije v milosti posvěcující? Ten, komu jsou odpuštěny hříchy.
 29. Kdy se odpouštějí hříchy? Při křtu a při svátosti smíření (svatá zpověď).
 30. Co je to svátost smíření? Je to odpuštění hříchů ve zpovědi.
 31. Kdy musím ke svaté zpovědi? Pokaždé, když udělám těžký hřích. Doporučuje se to však alespoň jednou za měsíc, třeba na první pátek.
 32. Kolik částí má svátost smíření? Má 5 částí: zpytování svědomí, lítost, předsevzetí , vyznání knězi, dostiučinění
 33. Co je to zpytování svědomí? Je to připomenutí si všech hříchů, které jsem udělal (podle desatera).
 34. Co je to lítost? Je to zármutek nad tím, že jsem neposlechl Pána Boha.
 35. Je lítost potřebná? Lítost je nejnutnější pro odpuštění hříchů.
 36. Co je to předsevzetí? Je to rozhodnutí, že se opravdu polepším.
 37. Co je to vyznání? Je to pravdivé sdělení hříchů knězi.
 38. Co je to dostiučinění? Když něco dobrého vykonám - jako náhradu za své hříchy (modlitba, dobrý skutek).
 39. Kam mohu přistoupit, když mám odpuštěny hříchy? Mohu přistoupit ke svatému přijímání.
 40. Co přijímám při svatém přijímání? Přijímám Tělo a Krev Ježíše Krista.
 41. Co je to Svátost Oltářní? Je to Tělo a Krev Ježíše Krista v podobě chleba a vína.
 42. Kdy ustanovil Pán Ježíš Svátost Oltářní? Na Zelený čtvrtek při Poslední večeři tím, že proměnil chléb ve své Tělo a víno ve svou Krev.
 43. Kdy se tento zázrak opakuje? Při každé mši svaté.
 44. Co musím připravit ke svatému přijímání? Připravím svou duši a tělo.
 45. Jak připravím svou duši? Vyzpovídám se z hříchů a pomodlím se.
 46. Jak připravím své tělo? Když jednu hodinu před sv. přijímáním nejím a nepiji (čistou vodu pít můžeme).
 47. Kdy můžeme jít ke sv. přijímání? Každý den při mši svaté, když nemáme těžký hřích, když se jednu hodinu postíme a když vzbudíme lítost nad svými hříchy při mši svaté.
 48. Co odpovím Knězi u sv. přijímání, když řekne: “Tělo Kristovo”? Odpovím: “Amen”.
 49. Proč věříme Bohu? Protože nám chce pomáhat v našem životě, abychom se dostali do nebe.
 50. Co je pro křesťana nejdůležitější? Aby miloval na prvním místě Boha a měl rád své bližní jako sebe sama.

Jak se mám zpovídat?

Nejprve se modlím k Duchu svatému:

”Přijď, Duchu svatý a dej mi sílu, abych poznal dobře své hříchy, abych jich litoval, řekl své hříchy zpovědníkovi a snažil se být lepší.”

Když vím všechny své hříchy, jdu se zpovídat:

 1. Nejprve pozdravím: CHVÁLA KRISTU!
 2. Udělám znamení kříže: VE JMÉNU OTCE I SYNA I DUCHA SVATÉHO. AMEN.
 3. Pak řeknu: SVÁTOST SMÍŘENÍ (t.j. svatá zpověď.) JSEM NAPOSLED PŘIJAL : (uvede kdy) A VYZNÁVÁM SE Z TĚCHTO HŘÍCHŮ: (nyní řeknu hříchy. Po vyznání řeknu:) TOTO JSOU MÉ HŘÍCHY, UPŘÍMNĚ JICH LITUJI A SLIBUJI, ŽE SE POLEPŠÍM.
 4. Ještě řeknu modlitbu lítosti: PANE JEŽÍŠI, SYNU BOHA ŽIVÉHO, BUĎ MILOSTIV MNĚ HŘÍŠNÉMU (HŘÍŠNÉ).
 5. Kněz mi dá poučení, pokání.
 6. Zpovědník - kněz mi dá rozhřešení. Potom odejdu ze zpovědnice.
 7. Vykonám přesně takové pokání jaké mi kněz uložil.

Ten, kdo se takto vyzpovídal, může jít ke svatému přijímání.

Modlitby

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. (Neboť tvé je království i moc i sláva navěky.) Amen.

Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe a země. I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho; jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest. Sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.

Církevní rok (liturgicky)

Začátek nového liturgického roku nemá pevné datum jako rok občanský (1.1.) a začíná vždy 1. nedělí adventní.

Církevní rok má tyto části:

Co je Advent?

Je to období před Vánocemi o 4 adventních nedělích a týdnech, kdy se připravujeme na příchod Mesiáše. ADVENT = PŘÍCHOD.

Vánocích oslavujeme narození Ježíše Krista v Betlémě. Patří sem svátky: Slavnost Narození Ježíše Krista (25.12.), sv. Štěpána (26.12.), Svaté Rodiny, Matky Boží (Panny Marie: 1.1.), Zjevení Páně (Tří Králů: 6.1.), Křest Páně.

Doba během roku (I. část) - období od Křtu Páně do začátku postní doby (Popeleční středa).

Postní doba je čas k pokání, sebezáporu a ovládání trvající asi 40 dnů do Bílé soboty. Připomínáme si, že Ježíš Kristus se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze hříchů svou smrtí na kříži. Postní doba začíná podle toho, kdy jsou Velikonoce. Významné dny postní doby jsou:

Velikonoční doba začíná Slavností Vzkříšení a trvá 50 dnů. Zahrnuje Slavnost Nanebevstoupení (40. den) a končí Slavností Seslání Ducha svatého.

Doba během roku (II. část) probíhá přes celé léto a podzim, až do nového adventu.