Roman Catholic
Saint Maurice Parish Olomouc

Reconciliation

Co je svátost smíření?

Svátost smíření je především osobním setkáním se vzkříšeným Kristem. To má společné se zbývajícími šesti svátostmi Církve. Jde o svátost uzdravující, ve které Ježíš Kristus prostřednictvím biskupa nebo zplnomocněného kněze odpouští hříchy, kterých se věřící dopustil po křtu. Předpokladem je, že jich kajícník upřímně lituje, vyzná se z nich, a má opravdovou vůli se polepšit a vykonat uložené pokání.


Jaké jsou duchovní účinky svátosti smíření?

Duchovní účinky svátosti smíření jsou:

  1. Dokonalé odpuštění všech litovaných hříchů – tj. navrácení či rozmnožení posvěcující milosti, jednota a přátelství s Bohem.
  2. Smíření s Církví zahrnující i Boží pomoc pro obnovení hříchem zraněných mezilidských vztahů.
  3. Částečné prominutí časných trestů za nespravedlnosti, které byly způsobené již odpuštěnými hříchy (částečné odpustky).
  4. Udělení pomáhající milosti pro oblasti, v kterých je kajícník křehký, aby mohl při budoucích pokušeních lépe obstát. Je svátost smíření třeba? Svátost smíření je ke spasení třeba, protože je po křtu jediným řádným způsobem, který


Správná zpověď má 5 kroků:

  1. Zpytování svědomí
  2. Upřímná lítost nad spáchanými hříchy
  3. Skutečnost předsevzetí změnit svůj život
  4. Vyznání hříchů ve zpovědi
  5. Vykonání pokání, které kněz uložil