Roman Catholic
Saint Maurice Parish Olomouc

Příprava snoubenců

Znalostní minimum pro snoubence

 1. Kdo je to křesťan?
  Křesťanem není ten, kdo je pokřtěn, ale je to člověk, který svůj život vědomě utváří podle křesťanské víry a křesťanských zásad.

 2. Které jsou křesťanské zásady?
  a) Přijetí víry, že existuje Bůh (Nelze to dokázat viditelně ani vědeckým způsobem, ale jen na základě uvažování a logiky)
  b) Poznávání Písma svatého (Bible) a snaha zachování morálních zásad podle Desatera.
  c) Následování Ježíše Krista dobrým životem.

 3. Můžeme poznat, že existuje Bůh? Z čeho?
  I. Je důležité vědět, že Bůh neexistuje viditelně, ani není žádným zvláštním tvorem nebo dokonalým člověkem. Bůh je myslící, jednající, tvůrčí a nehmotná bytost s neomezenými možnostmi.

  Uvažujeme takto: Člověk jako jediný tvor má možnost přemýšlení, tvořit nové věci, pracovat a předvídat díky rozumu. Kvalita lidského rozumu se pozná podle toho, co člověk vytvoří. Viditelná práce ukazuje neviditelné myšlení.

  II.Všechno kolem nás kromě toho, co udělali lidé, muselo z něčeho vzniknout a vyvinout se. Jestliže příroda má své zákony, jestliže obdivujeme tajemství vesmíru, přesné dráhy planet, atd. ptejme se: „Kde se to tu všechno vzalo? Samo?“ Má-li každý dům svého architekta, musí i pro vesmír existovat velice moudrý „Architekt“. Tady pak mluvíme o Bohu, který stvořil to, co obdivujeme.

 4. Můžeme se o Bohu dozvědět ještě více?
  a) Boha poznáváme uvažováním o původu viditelného vesmíru.
  b) Z toho, že člověk je obdařen rozumem.
  c) Boha také poznáváme z toho, že nám zvláštním způsobem sděluje své myšlenky, které jsou zaznamenány v Bibli, a to postupně jak se lidstvo zdokonalovalo.
  d) Z Písma svatého (Bible) poznáváme, jak se máme vůči Bohu a lidem chovat.

 5. Které části v Písmu svatém najdeme?
  Písmo svaté má dvě hlavní části. Starý zákon a Nový zákon.

 6. O čem pojednává Starý zákon a jaké období zahrnuje?
  Starý zákon zahrnuje období, kdy lidé byli schopni zaznamenávat své poznatky o Božím jednání písemně vůči lidem. Jedná se asi od 12. století před naším letopočtem do doby, kdy se narodil Ježíš Kristus, tj. do začátku našeho letopočtu.

 7. Co je nejdůležitější ve Starém zákoně?
  Jsou to přikázání Desatera.

 8. O čem nás poučuje Starý zákon?
  Ze Starého zákona máme poznat, jak se v lidském životě projevovalo to, když lidé Bohu věřili nebo nevěřili, když zachovávali či nezachovávali přikázaní Desatera.

 9. Co je to Nový zákon?
  Jsou to záznamy o životě a působení Ježíše Krista a o životě těch, kteří Kristu uvěřili a podle jeho příkladu žili v prvním století našeho letopočtu.

 10. Které části Nového zákona jsou nejdůležitější?
  Jsou to čtyři evangelia: podle Matouše, podle Marka, podle Lukáše, podle Jana

 11. Co je hlavním obsahem evangelií?
  a) Evangelium je radostná zpráva od Boha Otce, který nám skrze Ježíše Krista, svého Syna, dává poznat, že Bůh chce lidem pomáhat, aby byli dobří a aby žili podle opravdové lásky k Bohu a lidem.

  b) Z evangelií poznáváme, že Ježíš se narodil v Betlémě, do třiceti let žil v Nazaretě a pak po tři roky mluvil o tom, co Bůh od lidí žádá a jak by měli žít. Svou smrtí na kříži, kterou podstoupil v Jeruzalémě, se za nás dobrovolně obětoval a tak nás vykoupil z hříchu. Své Božství projevil tím, že třetího dne po své smrti vstal z mrtvých.

 12. Komu Ježíš svěřil úkol hlásat evangelium?
  Tento úkol svěřil 12 apoštolům a ti vytvořili základ církve. Apoštolům Ježíš řekl: „Získávejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal.“ (Mt 28, 19) 

 13. Co od nás žádá Pán Ježíš prostřednictvím církve?
  Abychom v něho věřili, zachovávali přikázaní a víru posilovali přijímáním svátostí.

 14. Co jsou to svátosti?
  Jsou to viditelná znamení, jimiž sám Bůh duši člověka uděluje svou milost, která je nutná ke spáse člověka.

 15. Kolik je svátostí a co mají společného?
  Máme sedm svátostí: křest, biřmování, smíření, oltářní, pomazání nemocných, svěcení kněží a sňatek manželský.

  1. Ustanovil je Ježíš Kristus.
  2. Dávají milost posvěcující.
  3. Viditelný obřad.

 16. Jaký je význam křtu?
  Křest je první a nejdůležitější svátost, kterou se
  1. ruší dědičný hřích (tj. nedostatek milosti posvěcující)
  2. uděluje milost posvěcující
  3. pokřtěný se stává křesťanem a členem církve

 17. Co je to biřmování?
  Je to svátost, která má křesťanovi pomáhat – vědomě žít podle víry a víru hájit.

 18. Co znamená svátost oltářní?
  Svátost oltářní je sám Pán Ježíš – neviditelný Bůh, který se nám pod způsobem chleba a vína dává za pokrm a nápoj pro duši na cestě do věčnosti. Tato svátost rozmnožuje Boží milost v naší duši.

 19. Co je to svátost smíření (zpověď)?
  Je to svátost, ve které se nám odpouštějí hříchy, kterých jsme se dopustili po křtu. Hříchem se Boží milost z duše ztrácí a proto je jí potřeba obnovit.

 20. Které jsou části svátosti smíření?
  a) zpytování svědomí
  b) LÍTOST – zármutek nad učiněným zlem
  c) předsevzetí
  d) vyznání hříchů ve zpovědi. Pokání. Rozhřešení.
  e) splnění uloženého pokání

 21. Co je to svátost nemocných?
  Skrze tuto svátost se vážně nemocnému má dostat posily duše i těla, posily ve víře k snášení těžkostí spojených s nemocí.

 22. Co je to svěcení kněží?
  Je to svátost, kterou se kněžím dává pověření sloužit mši svatou a udělovat svátosti.

 23. Proč je také manželství svátost?
  Pán Ježíš chtěl dát manželskému a rodinnému životu zvláštní posvěcení, protože manželství není dohodou dvou lidí na určitou dobu, ale svátostné společenství do konce života ve víře, naději a lásce.

 24. Je církevní sňatek důležitý?
  Pro pokřtěné katolíky je svátost manželství nutná, mají-li sami manželé vydávat svědectví víře, neboť je nutný vlastní příklad.

  Svátostné manželství je nutné pro plný život v církvi, neboť mají-li katolíci jen civilní sňatek a nechtějí církevní, pak nemohou:

  1. přistupovat ke svátostem (zpověď, přijímání)
  2. nemohou být kmotry při křtu

 25. Co je nutné k svátosti manželství?
  K přijetí svátosti manželství je nutné:
  1. být pokřtěný a mít vědomosti o křesťanství
  2. být v milosti posvěcující
  3. vyjádřit svůj souhlas k manželskému a rodinnému životu.

 26. Co obsahuje manželský slib?
  „Já N…. odevzdávám se tobě N….
  a přijímám tě za manželku(la).

  Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost,
  že tě nikdy neopustím a že s tebou ponesu všechno
  dobré i zlé až do smrti.

  K tomu ať mi pomáhá Bůh. Amen.“


  Tento slib se vyjadřuje před knězem a dvěma svědky.

Encyklika papeže Jana Pavla II. Rodinné společenství

O výchově: Právo a povinnosti rodičů vychovávat.

Úkol vychovávat sahá svými kořeny do základního povolání manželů účastnit se na stvořitelském díle Božím: tím, že rodiče dávají v lásce a z lásky život nové lidské osobě, člověku, který má v sobě povolání růst a vyvíjet se, berou na sebe i úkol účinně mu pomáhat, aby také mohl žít plně lidským životem. Proto 2. Vatikánský koncil připomíná:

„Vychovávat své děti je nejzávažnější povinností rodičů, jež dali dětem život a je také nutno je uznat za jejich první a k tomu určené vychovatele. Tento jejich úkol vychovávat je tak závažný, že tam, kde chybí, je sotva možné je nahradit. Úlohou rodičů je vytvořit rodinné prostředí proniknuté láskou a úctou k Bohu i lidem, jež napomáhá celistvé osobní i společenské výchově dětí. Rodina je tedy první školou společenských ctností, nutných pro každou společnost.“